Algemene voorwaarden Herbergen van Nederland

Op deze pagina staan onze algemene voorwaarden. In deze algemene voorwaarden geven wij aan met welke voorbehouden wij de informatie op onze website aanbieden. Daar zijn algemene voorwaarden nu eenmaal voor bedoeld.

Intellectueel eigendom 

Voor het gebruik van de informatie op deze website is geen vergoeding verschuldigd zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Wij weten niet precies wat het dwingend recht is, maar het klinkt alsof het onverstandig is het dwingend recht te negeren.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Herbergen van Nederland is het niet toegestaan tekst, beeldmateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Herbergen van Nederland, met uitzondering van tekst en beeldmateriaal behorende bij het intellectueel eigendom van de organisaties zoals die op onze website staan vermeld.

Prijzen

Voor de prijzen op onze website – die er overigens niet op staan – geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de werkelijkheid en de bedoelde prijzen. Eventuele fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typefouten vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Herbergen van Nederland te mogen claimen of te veronderstellen.

Actualiteit

Herbergen van Nederland streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks al deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.

Juistheid

De informatie op deze website wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze informatie te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Dus naar eigen goeddunken. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.  

Wijzigingen 

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie op deze pagina en nergens anders.

Voor het laatst bijgewerkt op 13-11-2020.